Anasayfa Üyelerimiz Derneğimiz Basın - Yayın Faaliyetler ResimGalerisi İrtibat
ENGLISH
 
o BAŞKANIMIZ-MEHMET SIDDIK KILIÇ
o VİZYONUMUZ
o MİSYONUMUZ
o HAL TARİHÇEMİZ
o DERNEK SEKRETERİ
o HALLER YÖNETMELİĞİ
o HALLER MEVZUATI
o GDO Nedir?
 
 
HASAT DERGİSİ
 
 
HAL FİYATLARI
Günlük Hal Fiyatlarını görmek için tıklayınız...
 
 
ÜYE GİRİŞ
Kull. Adı
Şifre
 
Üye Ol    -   Şifremi Unuttum
 
 
DUYURULAR
 
 
 
GALERİDEN SEÇMELER
İMESKOM
 
 
 
HAVA DURUMU
 
 
 
GÜNLÜK GAETELER

LÜTFEN BİR GAZETE SEÇİNİZ.

 
 
 
FAYDALI LİNKLER
8 VALİLİKLER (69)
8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (18)
8 HAVA YOLU (5)
8 BANKALAR (36)
8 FAYDALI LİNKLER (20)
8 DOST SİTELER (8)
8 GAZETELER (45)
 
 
 
DÖVİZ KURU
 
 
 
SİTE SAYAÇ
Sayac
Bugün 102
Toplam 939460
Üye Sayısı 482
Bugün Üye Olan 0
 
 
HALLER YÖNETMELİĞİ

T.C.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HALLER YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetiminde hizmet veren Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinde ticaretin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağla¬mak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkar¬larını dengeli ve eşit şekilde korumaktır.

I

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı hallerinde kendilerine yer tahsis edilen satıcıların uyacakları esaslar ile iş yerlerinin ne şekilde tahsis olunacağı, satıcılar ile yanlarında çalışanların, kent içi ve dışı yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapanların, hallerden mal alanların, haller içerisinde mal indirme ve yükleme işi yapanların, haller içerisindeki sosyal tesis müstecirlerinin ve çalışanlarının, hallerde bulunan diğer kişilerin uyacakları esaslar, satış işlemlerinin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin kurallar, hallerin idaresiyle ilgili hükümler hallerin iç güvenliği, trafik düzeni ve çevre temizliği konusundaki düzen¬lemeler ile bu esas, kural ve düzenlemelere uymayanlara karşı uygulanacak ceza vb. yaptırımlarla ilgili konuları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21-maddesi ve bu kararnameye dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı Toptancı Hallerin Yönetimi ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesi ile geçici 1-maddesi ve 80 sayılı Toptancı Hallerin Sureti İdaresi hakkındaki kanunun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

Toptancı Hal: Her türlü yaş sebze ve meyvenin toptan satışının yapıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı hallerini,

Mal: Toptancı Hallerde işlem gören her türlü yaş sebze ve meyveyi,

Satıcı: Toptancı Hallerde kendilerine yer tahsis edilen ve bu yerlerde toptan sebze ve meyve satışı yapan üretici, üretici birliği, komisyoncular ve kendi nam ve hesapları¬na olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

Üretici: Tapulu veya noter kanalı ile kiralayarak vergisini veren tarım arazisi üzerinde yaş sebze ve meyve üretimi yapanları,

Üretici Birliği: Yaş sebze ve meyve üretimi ve ticaretiyle uğraşan üreticilerin oluş¬turduğu birlikleri;

Komisyoncu: Toptancı Hallerde yaş sebze ve meyvelerin toptan satışı amacıy¬la, komisyon esası üzerinden çalışan, kendilerine gönderiler malı, gönderen hesabı¬na satmak üzere kendilerine işyeri tahsis edilen meslek mensuplarını,

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Bakanlık Yönetmeliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yönetmeliğini,

Yönetmelik: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri Yönetmeliğini,

Açık İşyeri: Toptancı Hallerde boş durumda bulunan tahsis edilmeye hazır işyeri¬ni ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Tahsis Yetkisi

Madde 5- Kamu emlakinden sayılan toptancı hallerde işyeri tahsisi belediyece yapılır ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinin 8 numaralı bendine göre ücret tahsil edilir. Bu yerler kiraya verilemez. Depo olarak kullanılamaz.

hallerde ihtiyaç kadar yeni işyeri yapımına ve bunlara hallerde bulunan ilgililerin Yararlanabileceği Sosyal tesisler, PTT Büroları, Polis Büroları, Zabıta Büroları, Sağlık ve ilkyardım büroları, gerektiğinde soğuk hava depoları yapımına izin vermeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.

Kendilerine tahsis yapılacak olanlar, işbu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen şartları taşımak zorundadırlar.

Toptancı Hallerde Açık İşyeri Tahsisi Yapılacaklar

Madde 6- Hallerde satış yerleri aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre tahsis edilir:

a) Yaş Sebze ve Meyve üretici birlikleri,

b) Yaş Sebze ve Meyve üreticileri,

c) Yaş Sebze ve Meyve komisyoncuları,

d) Kendi nam ve hesaplarına yaş sebze ve meyve alım satımı yapan gerçek ve tüzel kişiler.

Tahsis Oranları

Madde 7- Hallerde açık işyeri bulunduğunda bu yerler öncelikle %20 oranında üretici birliklerine, %10 oranında üreticilere, %70 oranında komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal er en gerçek ve tüzel kişiler Noter huzurunda gerçekleştirilen kur'a işlemi sonucu tahsis yapılır.

Tahsislere talep önemli olup, üretici birliklerinden veya üreticilerden talep olmadığı takdirde; tahsis diğer iki gruba yapılır. Üretici talebinin fazla olması ve komisyoncular için ayrılan iş yerlerinin boş bulunması durumlarında, bu işyerleri öncelikle üreticilere tahsis edilir.

Tahsis Talebinde Bulunanlarda Aranacak Nitelikler

Madde 8- Hallerde yer tahsis talebinde bulunanlarda aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

a) TC. Vatandaşı olmak,

b) Reşit ve mümeyyiz olmak,

c) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikâp. rüşvet, sahtekârlık, hileli iflas, emniyeti suiistimal gibi suçlardan biriyle hükümlü bulun¬mamak,

Yer tahsis edilmiş ve faaliyette bulunmakta iken ölenin varislerinden reşit olmayan mevcut ise Medeni Kanunun 284 ve 296. maddeleri hükümlerine göre Haller konusun¬da meslek icraatına mezun kılınanlar bu maddenin (b) fıkrası hükmünden müstes¬nadır. Bu takdirde velinin Noter tasdikli izin belgesi ve yoksa Vesayet Mahkemesini'1 uzun kararı ibrazı gerekir.

Kendilerine işyeri tahsisi yapılmış olanların, yukarıda belirtilen niteliklerden bin kaybetmeleri halinde durumu en geç bir ay içerisinde haller müdürlüğüne bildirimi gereklidir.

Tahsis Talebinde Bulunanlarda Aranacak Nitelikler

Madde 9- Haller'de tahsis talebinde bulunanlardan istenecek belgeler;

a) Tahsis talebinde bulunanlardan istenecek belgeler:

aa) Dilekçe

ab) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti,

ac) İkametgâh İlmühaberi tasdikli sureti,

ad) Sağlık Raporu

ae) Tüzel kişi sıfatı ile yer tahsisi talebinde bulunanların noter tasdikli şirket sözleşmesi ile imza sirküleri,

af) Haller Kanununu ve ilgili yönetmeliklere, Belediye Meclisi ve Encümeni ile Belediye Başkanlığı tarafından mevzuat uyarınca alınacak kararlara, verilecek tali¬matlara kayıtsız şartsız peşinen riayet edileceğine dair noter tasdikli taahhütname,

ag) Kuraya katılma teminatı,

ah) Sosyal Güvenlik Kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,

aı) Hallerde adına tahsis edilmiş işyeri bulunmadığına dair belge,

aj) Hallerde Kurulu Komisyoncular derneği İMESKOM'a kayıtlı olduğuna dair

belge (İstanbul Büyükşehir Meclisince 31.01.2003 tarih ve 27 Karar No ile yapılan

değişiklik),

b) Üreticilerden (a) maddesinde belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler de istenir:

ba) Sahip oldukları veya noter kanalıyla kiralayarak vergisini verdikleri toplam arazi miktarını ve bu arazilerde yılda en az toplam 100 ton sebze ve meyve üretimi yaptıklarını gösterir yerel Ziraat Odası ve İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınacak ve yörenin en büyük Mülki İdare Amirince onaylanmış belge,

bb) Sahip oldukları arazilere ait tapu örnekleri ile kiraladıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait kira sözleşmeleri ve vergi makbuzları

c) Üretici Birliklerinden (a) maddesinde belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki bel¬geler de istenir:

ca) Birliğin yaş sebze ve meyve üretimi üzerinde çalıştığına dair ana sözleşmenin noter tasdikli örneği,

cb) Tüzel kişiliklerinin devam ettiğine ilişkin Ticaret Sicilinden alınacak belge,

cc) Birlik ortaklarının sahip oldukları veya kiralayarak kullandıkları toplam arazi

arını ve yıllık en az toplam 500 ton sebze ve meyve üretimi yaptıklarını gösterir

odası ve il veya ilçe Tarım Müdürlüklerinden alınmış ve bölgenin en yük-

Mülki İdare Amirince onaylanmış belge,

cd) Birlik Yönetim Kurulunca temsilci atanmasına ilişkin kararın noter tasdikli

 

ce) Birlik tüzel kişiliklerinin ve 7 ortağın sahip oldukları arazilere ait tapuları, kira ile kullandıkları veya zilyetlerinde bulundurdukları arazilere ait noter tasdikli kira sözleşmeleri örnekleri ile vergi makbuzları,

d) Komisyoncuların ise (a) maddesinde belirtilen belgelere ek olarak;

da) İflas ve konkordatoya uğramadıklarına dair Ticaret Odasından alınacak belge

İlan Zorunluluğu

Madde 10- Açık işyerleri tahsis tarihinden en az onbeş gün önce belediyece ilan edilerek ilgililere duyurulur. İlanda:

a) Müracaatların hangi makama yapılacağı

b) Ne gibi belgeler ibraz edileceği

c) Kuranın ne zaman çekileceği

d) Müracaatların son günü belirtilir.

Müracaatların Tetkik Kurulu ve Kura Çekimi

Madde 11- Açık işyerleri tahsisi için Haller Müdürlüğüne yapılan başvurular ince¬lendikten sonra durumları 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ve Haller Yönetmeliğine uygun görülenlerin Haller Müdürlüğünce müracaatları, Tetkik Kuruluna gönderilir. Kurul tarafından noter huzu¬runda çekilen kura sonucunda kendilerine yer isabet eden gerçek ve tüzel kişilere, yönetmeliğin tahsis ile ilgili maddelerinde belirtilen belgeleri tamamlamalarını müteakip Başkanlık Makamının onayı ile tahsis işlemi tamamlanır.

Müracaatları Tetkik kurulu aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İlgili Daire Başkanı,

b) Haller Müdürü,

c) Hukuk Müşavirliğinden bir Hukukçu,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Müfettiş

Kura çekme sonucu kendilerine yer tahsis edilen gerçek ve tüzel kişiler kura tari¬hinden itibaren on beş gün içerisinde yerlerini teslim almak zorundadırlar. Teslim almayanların tahsisleri Encümence iptal edilir.

Teminat Ücret ve Tarifeleri

Madde 12- Teminatlar kuraya katılma teminatı ve tahsis teminatı olmak üzere iki' kısımdır.

a) Kuraya katılma teminatı: Tahsis talebinde bulunanlardan mevcut tahsis yerlerinden alınan bir yıllık işgaliye ücretinin % 10'u tutarında teminat alınır. Kura çekiminde kazanamayanlara bu teminatları, kura işleminin neticelenmesinden sonra en geç on beş gün içerisinde geri ödenir. Tahsise hak kazananların teminatları ise; bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen teminat miktarına tamamlanarak Belediyece muhafaza edilir.

b) Tahsis teminatı: Hallerde kendilerine yer tahsis edilenler Hakem ve Eksper Heyetleri kararlarının icra ve yerine getirilmesi, işgaliye ile diğer resim ve ücretlerin, müstahsilin ödenmemiş paralarının, keza Belediyece verilen para cezalarının tahsili¬ni temin için teminat verirler.

Teminat olarak kabil edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Hazine ve Dış Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri banka tem¬inat mektupları,

3) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller

Tahsis teminat miktarları on iki aylık tahsis ücretinden yukarı olmamak üzere her yıl Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.

Yer tahsis ücretlerindeki artışlar ikinci bir Meclis Kararına gerek duyulmaksızın teminat miktarına yansıtılır. Mevcut Teminat miktarı yeni miktara tamamlanır. Bu tem¬inat amacı dışında kullanılamaz ve haciz edilemez.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenecek teminatın 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun 10. maddesine göre verilmiş olması ve (b) fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı teminatın kısmen veya tamamen eksilmesi halinde; tahsis sahibinin kendisine yapılacak yazılı ihbardan itibaren 7 gün içerisinde u noksanı tamamlamış olması şarttır. Teminatını tamamlamayan tahsis sahiplerinin işyerleri, teminatını tamamlayana kadar Haller Müdürlüğünce kapatılır.

Tahsis Ücreti Madde 13- Belediyece yapılan işyeri tahsislerinden alınacak tahsis ücretleri her yıl ele%e Meclisince tespit edilir.

Yapılan Tahsislerde;

a) Aylık tahsis ücreti,

b) İlk tahsis ücreti alınır.

Tahsis ücretlerinin miktarı her yıl Belediye Meclisinin çıkaracağı ücret tarifesi ile belirlenir.

Tahsis iptaline İlişkin İlkeler

Madde 14- Aşağıdaki durumlarda belediyece yapılan işyeri tahsisi belediye encü¬meni kararı ile iptal edilir:

a) Satıcıların gerekli olan nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması,

b) Satıcıların taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybettiklerinin belirlenmesi,

c) Satıcıların Haller Kanunu, yönetmelik ilkeleri, Belediye Meclis ve Encümen kararlarında belirtilen yasaklara uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin Toptancı Hal Hakem Kurulu karan ile tespit edilmesi,

d) Bu yönetmeliğin 17. madde (b) fıkrasında belirtilen asgari mal satış miktarından > daha az satış yapıldığının tespit edilmesi,

e) Toptancı hallerdeki satış yerinin idarece kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın onbeş günden fazla kapalı kaldığının belirlenmesi,

f) Bir yıl içerisinde teminatlarının üç kez bozulması,

g) Bu yönetmeliğin 19. maddesi hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi, h) Aşağıda belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi;

Yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması sureti ile serbest rekabetin engellenmesi.

Tahsisleri iptal edilenler kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren hallerdeki yerleri otuz gün içerisinde tahliye ve teslim etmeye mecburdurlar. Bu süre sonun* tahliye edilmeyen yerler belediye zabıtasınca tahliye edilir.

Kendilerine yer tahsis edilen ortaklardan birisinin tahsis hakkını kaybetmesi veya Noterlik beyanı ile Gayri kabili rucu olarak terk ettiğini beyan etmesi neticesin* Başkanlık Makamı oluruyla tahsis hakkı iptal edilir. Tahsis diğer ortak adına devam eder.

Tahsis hakkı yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birinin gerçekleşmesi dolayısı ile iptal edilen ve kendi isteği ile terk eden gerçek ve tüzel kişiler yeniden W 1

sis talebinde bulunamazlar.

Tahsislerin Devri

Madde 15- Tahsisli yazıhanenin devri durumunda bu yönetmeliğin 13. maddesine konu olan belediye meclisince belirlenecek ilk tahsis ücretini ödemeleri ve tahsis talebinde bulunanlarda aranacak nitelikleri taşımaları ve gerekli olan belgeleri düzen¬lemeleri kaydıyla Haller Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık Makamı oluru ile yer tah¬sisi yapılır.

Kendilerine hallerde yer tahsis edilenler, tahsis tarihinden itibaren bir yıllık bir süre geçmedikçe bu yerleri devir edemezler (Heyet raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili durumlarda bu hüküm uygulanmaz).

Tahmil ve Tahliye

Madde 16- Üretim bölgelerinde Hallere gelen ve boşaltılması talep edilen malların tahmil ve tahliyesi aşağıda belirtilen şartlara göre nakliyat ambarlarınca yapılır, (isteyen firma sahibi kendi adına gelen malın tahliyesini isterse kendi yapabilir.)

a) Hallerde faaliyet gösterecek ambar sahiplerinde bu yönetmeliğin 8. mad¬desinde belirtilen nitelikler aranır,

b) Hallerde faaliyet gösterecek nakliyat ambarlarına Haller Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde, Haller Müdürlüğünün teklifi Başkanlık Makamı'nın onayı ile faaliyet¬lerine müsaade edilerek çalışma belgesi verilir. Nakliyat Ambarlarına yer gösterilmesi durumunda 1580 sayılı Belediye Kanununun 70/8. maddesi doğrultusunda işgaliye ücreti alınır.

c) Nakliyat ambarlarından her türlü belediye alacakları veya komisyoncularla olan ticari ilişkileri ve müstahsil alacaklarına karşılık olmak üzere yazıhane tahsis sahip¬linden alınan miktarda teminat alınır. Belirtilen sebeplerden dolayı teminatın kısmen Veya tamamen eksilmesi halinde kendilerine yapılacak yazılı ihbardan itibaren 7 gün 'Çerisinde bu noksanı tamamlamış olmaları şarttır. Yer tahsis ücretlerindeki yıllık artış oranı ikinci bir Meclis Kararına gerek duymaksızın Nakliyat Ambarlarının vermesi gerekli Teminat Miktarına yansıtılır. Mevcut Teminat miktarı yeni miktara tamamlanır.

Tamamlamayanların çalışma belgeleri Başkanlık Makamınca iptal edilir.

d) Tahmil ve tahliye için alınacak ücretler Haller Müdürü veya görevlendireceği bir mur başkanlığında komisyoncuların kendi aralarında seçecekleri bir üye ve nakliye-

ambarları temsilcisinden oluşturulacak üç kişilik komisyonca belirlenir. Ambar sahipleri dağıtımını yaptıkları malların listelerini her gün Haller. Müdürlüğüne vermek, ayrıca Haller Müdürlüğü istediği zaman tutmuş oldukları mal girişi ile ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SATICILARIN UYACAKLARI ESASLAR

Satışa Yetkili Olanların Uyacakları Esaslar

Madde 17- Hallerde satışa yetkili olanların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

a) Merkez hal ve şubeleriyle, gerçek veya tüzel kişilerce açılacak yaş sebze ve meyve halleri dışında toptan satış yapılamaz. Ancak; Valilik veya kaymakamlıklardan alacakları belge ile müstahsil olduklarını ispatlayanlar, kendi ürettikleri mallardan 100 kilograma kadar olanını hallere uğramadan semt pazarlarında satabilirler.

b) Kendilerine yer tahsis edilenlerin bir takvim yılında hallerde asgari tahsis temi¬natının KDV hariç 50 katı tutarını karşılayabilecek miktarda mal satmayı taahhüt etmesi gerekir.

c) Haller dahilinde kendilerine satış müsaadesi verilmek şartıyla yer tahsis edilmiş bulunan şahısların sıhhi durumları tam teşekküllü bir Devlet Hastanesi Raporuna göre belirlenir. Şahısların Bağ-Kur Kanunu Hükümleri gereğince emekli olmaları halinde, Kanuni mirasçılar aralarında anlaştıkları veya içlerinden birine noterden feragatta bulundukları takdirde lehine feragat edilen şahsa; firma sahibinin vefatı halinde ise varislerden istekli olanların ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde mezkûr yer, Haller Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık Onayı ile tahsis edilir.

Bu tahsislerde 13. maddede belirtilen ilk tahsis ücreti alınmaz.

d) Tahsis sahipleri veya kanuni temsilcilerinin Hallerde fiilen çalışmaları esastır. Hastalık, seyahat ve benzeri gibi idarece geçerli kabul edilecek nedenlerle yerlerinde bulunmadıkları takdirde tüm sorumluluk tahsis sahiplerine ait olmak üzere bir "sorum¬lu yönetici" bulundururlar. Tahsis sahipleri bu yöneticinin kimlik ve ikametgâh bilgileri¬ni bir dilekçe ile Haller Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Tahsis sahipleri kendilerine yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden birlik¬te çalıştıkları ve çalıştırdıkları kişilerin yaptıkları işlerden doğrudan sorumludurlar.

e) Gerçek ve tüzel kişiler 15. madde şartlarına uygun olarak en fazla bir adet ortak alabilirler. Ancak, ortaklar 18. maddede belirtilen tutulması gereken defter ve belgeleri ayrı ayrı düzenleyemezler.

f) Hallerde firma sahipleri yetkili kurumlarca tespit edilen standartlara uygun ahşap, karton ve plastikten mamul kullandıkları kaplara, idareye tasdik ve tescil ettire¬cekleri marka ve yazıhane numaralarını okunaklı olarak yazmaya mecburdur. Haller0 hariçten mal gönderen üreticiler kendi amblemleri ile ve standartlara uygun şekilde kaplarla mal gönderebilirler.

g) İdare, hallerdeki alım-satım, malların tartılarını ve sıhhi niteliği ile alım-satım net¬icesinde üreticiye gönderilecek faturaları kontrol eder.

h) Yer tahsis sahipleri Haller Müdürlüğünün onayı olmadan satış yerlerinin iç ve dış kısımlarında değişiklik yapamazlar, ilan, afiş vb. asamazlar. Dükkân levhalarını ve satış listesi panolarını belediyenin gösterdiği örneğe uygun olarak yapmak zorun¬dadırlar.

Satıcılar Tarafından Tutulması Gereken Defter Ve Belgeler Madde 18- Kendilerine yer tahsis edilen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen defter ve belgeleri tutmak zorundadırlar:

a) Ambar Defteri: Toptancı hallerde bulunan üretici, üretici birliği ve komisyoncuya gelen yaş sebze ve meyvenin giriş tarihine göre cins, miktar, adet, araç plakası ve göndericinin adı soyadı ile açık adresinin günü gününe kaydedildiği defterdir.

b) Cari Hesap Defteri: Komisyonculara mal gönderen her üretici için ayrı sayfa açtıkları, mal giriş ve satış miktarları ile satış bedellerinin kaydedildiği defterdir.

Bu deftere; mal giriş ve satış miktarlarının, masrafların, toplam mal satış bedelin¬in banka havalesi ile gönderilmiş ise banka havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesinin adını, elden teslim edilmiş ise teslim edildiği tarih, alanın adını soyadını yazma ve imzalatma zorunludur.

c) Gelen Mal Beyannamesi: Sıra numaralı, iki nüsha kopyalı okunaklı olarak düzenlenecektir. Müstahsil bölgelerinden gelen mal miktarları kap, adet, bağ olarak satıcılar tarafından günlük olarak bu deftere yazılacaktır.

d) Üretici Faturası: Sıra numaralı ve en az iki nüsha kopyalı olacaktır. Bu faturada satış sonrası yapılan yasal kesintiler belirtilecektir. Üretici faturasının bir örneği malı gönderene verilecek, bir nüshası da satıcı tarafından korunacaktır.

f) Satış Bordrosu: Satış sırasında tartıdan çıkan veya adet ve bağ ile satılan malın tüm ayrıntılarının (cins, nitelik, kap markası, miktar, birim satış fiyatı ve satış tutarı ile alıcının adı, soyadı, vergi numarası, ticari unvanı, satıcının ticari unvanının ve tahsis yeri numarasının, satış faturalarının tarih ve numaralarının) kaydedildiği, iki nüshadan ibaret kopyalı bir çizelgedir.

Satış bordrosunun ve Gelen Mal Beyannamesinin asılları her gün mesai bitimine kadar Haller Müdürlüğüne verilecek, alt nüshası da satıcılara muhafaza edilecektir.

Defterlerin Onaylanması ve Saklanması

Madde 19- Satıcılar 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defter ve satış faturalarının dışında kalan Ambar ve Cari Hesap defterlerini her yıl Ocak ayı içerisinde notere tasdik ettirmek zorundadırlar.

Onay sırasında defterlerin son sayfasına kaç sayfadan oluştuğu ve sıra numarasının kaçta başlayıp kaçta bittiği, hangi yıl için kullanılacağı yazılacaktır. Bilgisayarla tutulan defterlerin yeni formları da işlem görmeden önce Haller Müdürlüğü'ne onaylattırılacaktır.

Satıcılar tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri beş yıl saklarlar ve idarece istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Hallerde Fiyat Tespiti

Madde 20- Hallerde serbest rekabet ortamında arz ve talebe göre oluşan fiyatlar

görevli memur tarafından tespit edilir ve uygun vasıtalarla ilan edilir.

Haller İçinde Satış İlkeleri

Madde 21- Haller içindeki satışlar ile ilgili ilkeler aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Her türlü Yaş Sebze ve Meyvelerin satışı toptan yapılır,

b) Komisyoncular kendi nam ve hesaplarına mal alım ve satımı yapamazlar,

c) Tahsis sahiplerinin birbirlerinden mal almaları veya satmaları, gelen malları bir¬birlerine devretmek suretiyle satış yapmaları yasaktır.

d) Tahsis yerlerinde yaş sebze ve meyve dışında hiç bir mal satışı yapılamaz.

e) Hallere girecek dökme mallar hariç diğer malların ambalajlı ve kap içinde bulun¬ması mecburidir. Bu hüküm; bağ, demet ve adet üzerinden satışı yapılan malları da kapsar.

f) Ambalaj ve kap içerisinde giren malların ağırlığı 100 kg.'ı aşmayacaktır. Bu kilo¬yu aşanlar hallere alınmazlar. Hallerdeki toptan satışlarda kap ve ambalaj içindeki mallar 5 kiloya kadar bölünebilir. Ambalaj ve kilosu T.S.E ye uygun olmalıdır.

g) Satış yeri olarak tahsis edilen yerlerin dışına mal konulması, sergilenmesi her ne şekilde olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. Haller müştemilatından sayılan yol, meydan gibi açık yerlerde sergi ve satış yapılamaz,

h) Boş kapların muhafazasından, satış müsaadesine haiz olanlar ve bunlara ardiye ve yer temin edenler sorumludur. Bu kapların haller içinde idareden izinsiz muhafazası yasaktır.

ı) Satışın gerçekleşmesi ile birlikte Satış Faturası kesilir. İrsaliye ve sipariş fişi ile mal çıkarılması, günlük fiyat bülteninde belirtilen en düşük fiyatın altında fatura düzen¬lenmesi yasaktır. Ancak, Eksper Raporu ile satışına müsaade edilen mallar bu hükümden istisnadır.

j) Faturası olmayan mal dışarı çıkarılamaz. Satışlar bizzat tahsis sahipleri ile bun¬ların yerlerinde çalıştıkları idarece tescil edilmiş personel tarafından yapılır.

k) Satış faturaları ile müstahsil makbuz ve faturaları 213 sayılı Vergi Kanunu

hükümlerine göre tasdik ettirilerek kullanılır.

I) Satıcılar kendilerine gönderilen üretici malının bedelini son satış tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde üretici faturasını düzenleyerek adreslerine göndermek veya elden teslim etmek zorundadırlar. Gönderilmediğinin belirlenmesi durumunda; Haller Müdürlüğünce satıcıların teminatı nakde çevrilerek üreticinin talebine bakıl¬maksızın gerekli ödeme üreticiye yapılır.

m) Tahsis sahipleri kendilerine mal getiren nakliyecileri iki günden fazla bekletemez, beklettikleri her gün için Toptancı Hal Hakem Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ücret ödettirilir.

n) Belgelerde belirtilen navlun ve bekleme ücretinin uyuşmazlığında Haller Müdürlüğü duruma müdahale ederek, nakliyecinin haklılığı durumunda; navlun ücreti ve bekleme ücretinin nakliyeciye ödenmesini temin eder. Ödenmemesi durumunda; tahsis teminatından belirtilen tutar kesilir.

Bu yönetmelikte belirlenen yasak, talimat, kural ve düzenlemelere uymayan tah¬sis sahiplerinin ve nakliyat ambar sahiplerinin kusurlu davranışları tutanakla tespit edilmesi halinde; 80 sayılı Haller Kanununda belirtilen cezalar uygulanır.

Belediye Payı ve Komisyon

Madde 22- Kendilerine hallerde yer tahsis edilenler, işgal ettikleri yer ücreti ve malların satış bedelinden alınacak Belediye Payını Belediye Meclisince kabul edile¬cek tarifeye göre ödemeye mecburdurlar. Hallerde herhangi bir usulle Belediye Payı ziyanına sebebiyet verenler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili cezai hükümleri uygulanır. Tekerrürü halinde tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir.

Toptancı hallerde faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacak¬ları komisyon oranı taraflarca serbestçe tespit edilir. Gerekli halinde komisyon oranının tavanı Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM VE YASAKLAR

Denetim

Madde 23- Denetim, Haller Müdürlüğünün emir ve direktifleri doğrultusunda vazife

yapacak kadar personel görevlendirilerek sağlanır. Belediye Başkanı, Genel

Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili Daire Başkanı ve Haller Müdürü veya bun-

görevlendireceği yetkili denetim elemanları, önceden haber vermeksizin

Hallerde çalışan işyerlerinin defter ve belgelerini isteyebilir ve incelemek amacıyla alıkoyabilirler, işyerinde fiilen sayım yapabilirler. Tutanak tutabilirler.

Kalite ve Sorumluluk

Madde 24- (İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 31.01.2003 tarih ve 27 Karar No ile yapılan değişiklik)

a) Tahsis sahipleri ve üreticiler malların niteliklerinden sorumludurlar.

Her malın altının ve üstünün bir olması esastır. Malların altı ve üstü alıcı tarafın¬dan görülebilir. Ancak; alıcılar alt kısımları üst kısımlarına uygun çıkmayan mallar için malın alt istifinin bozulmamış olması şartıyla tespit yapılmak üzere aynı gün mesai bitimine kadar idareye müracaatta bulunabilirler. Bu gibi müracaatlarda idare durumu Eksper Heyetine bildirir. Karar neticesinde alıcı haklı görüldüğü takdirde malın bedelinin iadesine gidilir. Satıcının kusuru görülmesi durumunda; Toptancı Hal Hakem Kurulunun teklifi üzerine idarece ceza verilir.

b) İstanbul Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki sebze ve meyve ticare¬tinin yine belediye yönetim ve denetimindeki haller dışında yapılması yasaktır. Hal dışında satışa arz edilen 100 kg'dan fazla mallardan hale giriş çıkış belgesi aranır.

Mal Arzını Azaltma-Tekelcilik, Stokçuluk Faaliyetleri

Madde 25- Tahsis sahiplerinin, piyasada darlık yaratmak suretiyle fiyatların düşmesine engel olmak amacıyla malların belli ellerde toplanması, stok edilmesi veya yok edilmesini doğuracak çalışmalar ile bu yolda propaganda yapmaları ve benzeri davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Emniyet Tedbirleri

Madde 26- Her tahsisi yerinde miktar ve kapasitesi idarece belirlenecek bir yangın söndürme cihazı bulunur. Haller içinde araçtan araca yakıt çekmek, ateş yakmak, yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak, tespit edilen yerler dışındaki alanlara boş sandık, kasa ve benzeri gibi ambalaj malzemeleri koymak yasaktır.

Çalışma Yasağı

Madde 27- Tahsis sahipleri hafta tatili olan Pazar günleri ve idarenin belirleyeceği bayram tatillerinde mal satışı yapamaz.

Haller'de maaş, ücret veya yevmiyeli olarak idari ve diğer işlerde vazife görerek ihtilas, zimmet ve buna benzer yolsuz hareketlerde bulunan veya Haller Müdürlüğünün talebi üzerine işten el çektirilen memur ve müstahdemler haller dahilinde, satış yetkisi verilenler tarafından hiçbir suretle istihdam edilemezler.

Çalışma Belgesi

Madde 28- Tahsis yerinde çalışacak kişiler için idareden fotoğraflı çalışma belge¬si verilir.

Trafik

Madde 29- Haller içerisinde ve park yerlerindeki araçlar idarece gösterilecek yön¬leri takip etmeye ve konulan trafik kurallarına uymaya mecburdurlar.

Temizlik

Madde 30- Yer tahsis sahipleri satış yerlerinin içini ve dışını temiz tutmaya mecburdurlar. Çöpleri İdarenin belirleyeceği örneğe uygun çöp bidonlarında toplayıp, hallerdeki çöp toplama merkezine dökeceklerdir. Haller içerisinde her türlü motorlu ve motorsuz taşıt aracı yıkamak yasaktır.

Kıyafet

Madde 31- Hallerde sürekli çalışan hizmetliler, idarenin belirleyeceği örneğe uygun çalışma kıyafeti giymek zorundadırlar. Tahsis sahipleri bu kıyafeti temin ile sorumludurlar. Aksi halde hizmetlilerin karneleri iptal edilir.

Huzur ve Emniyet

Madde 32- Haller dahilinde huzur, asayiş, emniyet ve sağlığı bozacak nitelikte gürültü yapmak, çevreyi kirletmek ve her türlü benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır.

Mevzuata Uyma

Madde 33- Haller içerisinde bulunan satıcılar, alıcılar, sürücüler, tahsis sahipleri

dışındaki işyeri müstecirleri (PTT, Bankalar, Lokantalar, Kahvehaneler, Çay Ocakları,

Poşet Satış Yerleri, Nakliye Büroları, Büfeler vs.) ve çalıştıkları kişiler, iş ve ziyaret

gereği Hallere gelen kişiler, 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir

belediyelerinin Yönetimine ilişkin Kanun, 80 sayılı Haller Kanununun yürürlükteki

hükümleri, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Yönetmeliği,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Gıda Maddeleri Tüzüğü,

Belediye Meclis ve Encümen Kararları, il Hıfzısıhha Kurulu Kararları ile Haller

Müdürlüğünce getirilen düzenlemeler, yasak, emir ve talimatlara uymak

zorundadırlar.

Madde 34- Bu yönetmelikte belirlenen yasak, kural, talimat ve düzenlemelere uymayanlar hakkında 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26/A maddesi ve 80 sayılı Haller Kanununun yürürlükte bulunan hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

Madde 35- Haller Müdürlüğü bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Başkanlık Makamı onayı ile Talimat ve Yönergeler uygulamaya koyabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞERHÜKÜMLER

İlçe Belediyelerinin Yükümlülüğü

Madde 36- İstanbul Büyükşehir Belediye sistemi içerisinde yer alan İlçe Belediyeleri; kurdukları semt pazarlarında 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesi hükmü gereği, miktarı 100 Kg. aşmamak kaydıyla üretici olduğunu bel¬geleyen üreticilerin kendi ürettikleri mallarını Toptancı Hallerden geçirmeden doğru¬dan bu pazarlarda kendilerine ayrılan yerlerde satmak için gerekli önlemleri almak ve düzenlemekle yükümlüdürler.

Yer Değişikliği

Madde 37- Hallerde kendilerine yer tahsisi yapılanlar, kendi istekleri veya zorunlu sebeplerle Haller Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık Makamının Onayı ile yapılması uygun veya gerekli görülen değişikliğine uymak ve verilen süre içinde yeni yerlerine geçmek zorundadırlar. Kendi istekleri ile yer değişikliğinin yapılması için tahsis oran¬larının eşit olması gerekir.

Yeddi Emine Verilme

Madde 38- Hallerle ilgili mevzuat hükümlerine uymayanlar ve bu hükümleri İhlal eden tahsis sahipleri geçici bir süre kapatıldığında Haller Müdürlüğünce yeddi emire verilir. O yerin işgaliye ücreti yeddi emin tarafından ödenir.

Eksper Heyeti

Madde 39- a) Kuruluşu:

Haller Müdürünün veya görevlendireceği bir memurun başkanlığında Hal Tabibi, Haller'de kendilerine satış izni verilenlerin kendi aralarında seçecekleri bir kişi olmak üzere üç üyeden teşekkül eder. Eksper Heyeti Hallerin şubeleri için şubede görevli müdür yardımcısı, şubede satış izni olanların tarafından seçilecek bir üye, Haller müdürünün görevlendireceği tabip veya memur olmak üzere üç üyeden oluşur. Seçimler iki sene için yapılır.

b) Vazifeleri:

Eksper Heyeti Haller'e gelen ve satılan malların çürük ve bozukluklarını ve nitelik¬lerini tayin ve tespit ile işin hususiyetine ilişkin ihtilafların tetkik edilerek kanaat ve tavsiyelerini bir raporla idareye bildirmekle mükelleftir.

Müstahsilin Avansını Kapatmaması

Madde 40- Müstahsil iş yaptığı komisyoncuya göndereceği sebze ve meyve için önceden avans alabilir; Ancak; müstahsil komisyoncuya olan avans borcunu öde¬memek maksadı ile malını diğer komisyoncuya gönderdiği takdirde, komisyoncunun müracaatı üzerine Toptancı Hal Hakem Kurulunca verilen karar ile alacağın mahsubu yapılır.

Toptancı Hal Hakem Kurulunun vereceği karara kadar geçecek müddet içinde yapılacak ödemeler idarece durdurulur.

Yürürlük

Madde 41- iş bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve usulünce ilanı ile yürürlüğe girer ve yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yürürlükte bulunan ve 12.03.1991 tarihli Son Saat Gazetesinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Halleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 
Anasayfa - Üyelerimiz - Derneğimiz - Basında Biz - Faaliyetler - Resim Galerisi - İrtibat
Copright © 2009 İMESKOM Tüm Hakları Saklıdır.
Google Reklamları